Menu Close

Odluka o poništenju javnog natječaja za izbor direktora – člana Uprave

Na temelju članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 60. Društvenog ugovora Vodovod-a Imotske krajine d.o.o. Imotski, Skupština društva, donosi

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja za izbor direktora – člana Uprave

I.

Poništava se javni natječaj za izbor direktora – člana Uprave koji je objavljen u Narodnim novinama RH broj 37/23 i Internet stranicama Vodovod-a Imotske krajine d.o.o. Imotski od 31.03.2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama Vodovod-a Imotske krajine d.o.o. Imotski.

Predsjedavajući Skupštine
Mijo Šuto

  • Odluka o poništenju javnog natječaja za izbor direktora – člana Uprave .pdf