Menu Close

Javni natječaj za izbor direktora – člana Uprave

Temeljem članka 38. i 39. Društvenog ugovora Vodovoda lmotske krajine d.o.o. lmotski i odluke Nadzornog odbora, raspisuje se

J A V N I   N AT J E Č A J
za izbor direktora – člana Uprave

Osim općih uvjeta za sklapanje ugovora o radu kandidati trebaju imati

  • visoku stručnu spremu (VSS) prirodnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva, ili
  • višu školsku spremu (VSS) i pet godina radnog iskustva na obavljanju komunalnih poslova.

Direktor se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće:

  1. dokaz o stručnoj spremi: izvorna diploma ili ovjerena preslika,
  2. dokaz o radnom iskustvu,
  3. uvjerenje da nema zapreka iz članka 239. ZTD-a,
  4. opis dosadašnjeg rada s kratkim životopisom,
  5. preslika domovnice.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Prijave se dostavljaju na adresu: Vodovod lmotske krajine d.o.o. lmotski, Blajburška 133, 21260 lmotski, s naznakom ,,Natječaj za izbor direktora”.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku 15 (petnaest) dana po izboru direktora.

Vodovod lmotske krajine d.o.o.
lmotski

  • Javni natječaj za izbor direktora – člana Uprave .pdf