Menu Close

ODVODNJA

vodovod-imk.hr

 • Obavijest o potrebnim postupanjima privrednih subjekata vezano za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Imotski .pdf
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Aglomeracije Imotski .pdf
 • Cijena prijevoznih usluga fekalke .pdf
 • Interno uputstvo za provođenje kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Imotski .pdf
 • Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih onečišćenja voda na distributivnom području Aglomeracije Imotski .pdf
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Imotski .pdf
 • Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda – aglomeracija Imotski .pdf

Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski potpisao je ugovor sa zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom Hidroing d.o.o. Split o Izradi studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski za sufinanciranje iz EU fondova. Ugovor uključuje izradu:

 • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta,
 • studije/elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu,
 • aplikaciju za prijavu projekta prema fondovima EU,
 • idejne i glavne projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
 • idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • dokumentaciju za nadmetanje za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.718.500 kn (s PDV-om), a rok za izvršenje ugovora je kraj svibnja 2016. godine.

Izrada ugovorene dokumentacije je preduvjet za povlačenja sredstava iz EU fondova radi izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski koja uključuje: Grad Imotski te Općine Proložac, Lokvičići, Podbablje, Zmijavci i Runovići.

Cilj cijelog projekta je osigurati opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i zaštititi okoliš na način da se komunalne otpadne vode prikupe sustavom javne odvodnje, pročiste na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i tako pročišćene ispuste u okoliš (rijeke, jezera i more)

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.659.080,00 kuna. Ovaj fond je namijenjen državama članicama za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. Služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.


SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA IMOTSKI

Kanalizacijska mreža izgrađena je samo na užem području Grada Imotskog I na dijelu naselja Donja Glavina. Prikupljene otpadne vode odvode se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Imotski smješten na području Brižine u Donjoj Glavini. U gradu Imotskom se radi o zastarjelom sustavu odvodnje koji je u lošem stanju. Na kanalizaciju je spojeno od 25%-30 % stanovništva grada Imotskog. Kanalizacijski podsustav grada Imotskog je kombinirani sustav odvodnje otpadnih voda tj. kombinacija mješovitog sustava odvodnje i potpunog razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda. Mješoviti sustav pokriva najveće područje, dok potpuni razdjelni sustav pokriva sjevero-istočni dio grada.

U izgradnji je kanalizacijski podsustav Proložac koji se sastoji od 11 km glavnih kanala, 5 crpnih stanica i sekundarne mreže. Sustav je razdijelnog tipa. U ovoj etapi gradi se fekalna kanalizacija. Po izgradnji podsustav Proložac priključit će se na uređaj Imotski.

Najstariji dio kanalizacijske mreže izgrađen je već 1935. godine, od kada se ona postupno razvija. Ukupna duljina do danas izgrađene kanalizacijske mreže je oko 13 km. Devedesetih godina je izgrađeno oko 2,5 km razdjelne kanalizacije koja je priključena na već postojeću kanalizacijsku mrežu. Materijal korišten u gradnji kanalizacijske mreže prvenstveno je azbestcement, a tek manjim dijelom beton.

U sklopu sadašnjeg sustava koji je u funkciji nema crpnih stanica niti preljeva tako da sve prikupljene vode gravitacijski dolaze na uređaj. To je moguće zahvaljujući činjenici da se uređaj nalazi u nizinskom dijelu zapadno od samog mjesta. Prikupljene fekalne i oborinske vode iz grada Imotskog se kanalskom mrežom dovode do glavnog kolektora koji se proteže uz glavnu državnu cestu D60.

U ostalim naseljima otpadne se vode sakupljaju putem septičkih jama iz kojih se otpadne vode najčešće ispuštaju u podzemlje ili u pojedine prijamnike. Samo manji dio otpadnih voda iz septičkih jama se dovozi i obrađuje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Imotski što negativno utječe na stanje podzemnih voda i okoliša općenito. Naime, rijeka Vrljika i njene podzemne vode, su glavni prijemnici otpadnih voda, a poznato je da je Vrljika rijeka ponornica koja ponire blizu granice sa susjednom BiH i tamo izvire kao rijeka Tihaljina što iziskuje potrebu trajne zaštite podzemlja.

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Uređaj za pročišćavanje Imotski je smješten u Imotskom polju na lokaciji Glavina Donja, približno 1 km jugozapadno od centra mjesta, uz lijevu obalu potoka Glavina, oko 200 m uzvodno od ceste Imotski-Split. Uređaj se nalazi na koti nižoj od Imotskog što omogućava gravitacijski dotok otpadnih voda do uređaja.

OPOV Imotski izgrađen je 80.-tih godina prošlog stoljeća. Primijenjen je II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda s djelomičnom obradom mulja. Biološko pročišćavanje vrši se tehnologijom aerobnog aktivnog mulja s istodobnom aerobnom stabilizacijom viška mulja. Pročišćena otpadna voda se ispušta u prijemnik – u potok Glavinu. Obrada viška mulja vrši se ugošćivanjem na zgušnjivaču mulja. Instalirani kapacitet uređaja je 10.000 ES.

Na ulazu u uređaj se nalazi preljev s pripadajućim retencijskim bazenom koji prilikom većih dotoka (kišno razdoblje) zadržava otpadnu vodu koja se kasnije prepumpava kada se dolazne količine smanje na odgovarajuću razinu.

Prema projektnoj dokumentaciji (Idejni i Izvedbeni projekt uređaja Imotski) razvoj uređaja je bio predviđen u 2 faze. Izgrađena je samo I. faza uređaja za pročišćavanje za razdoblje do 2000.-te godine, dok je izgradnja II. faza koja je bila predviđena za razdoblje do 2015. godine bila dimenzionirana za opterećenje od 15 000 ES. Po projektu je predviđeno da obje faze osiguravaju efekt pročišćavanja od 96%, uz sljedeće parametre:

  I. faza   II. faza
Opterećenje ES 10 000   15 000
Biokemijsko opterećenje (kg BPK5/d) 597   900
Hidrauličko opterećenje (m3/h) 152.6   261

Uređaj Imotski je izgrađen kao uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s II. stupnjem pročišćavanja (mehaničko-biološki). U radu uređaja postoje mnogobrojni problemi koji rezultiraju da on može samo djelomično zadovoljiti postavljene zahtjeve ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz važeće Vodopravne dozvole.

Dio opreme je trajno neupotrebljiv, a dio opreme zastario, pa veći dio mehaničke opreme traži djelomičnu ili potpunu zamjenu. Zbog toga je nužna njegova temeljita rekonstrukcija kojom bi se doveo u stanje da funkcionira barem na razini projektom pretpostavljenih zahtjeva. Neupitna nužnost sanacije uređaja je ujedno i prilika za njegovo tehnološko osuvremenjivanje, u skladu s današnjim stupnjem inženjerskih mogućnosti na području zaštite voda.

SHEMATSKI PRIKAZ AGLOMERACIJE IMOTSKI

 • POSTOJEĆE STANJE KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA IMOTSKOG

 • POSTOJEĆE STANJE KANALIZACIJSKE MREŽE OPĆINE PROLOŽAC