Menu Close

MISIJA I VIZIJA

vodovod-imk.hr

Misija i vizija

Misija Vodovoda Imotske krajine d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima usluga osigurati sigurnu, kontinuiranu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalno očuvanje okoliša i zdravlja svih korisnika upravljajući postojećim i izgradnjom novih dijelova sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Vizija Vodovoda Imotske krajine d.o.o. je doprinijeti podizanju i unapređenje kvalitete življenja unapređujući kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji na zadovoljstvo svih naših korisnika.

Cilj

  • imati zadovoljnog korisnika svih usluga,
  • osigurati u svakom trenutku dovoljnu količinu vode za ljudsku upotrebu,
  • brinuti o zaštiti okoliša te
  • pratiti tehnološki razvitak struke, povećat učinkovitost kroz razvoj ljudskih potencijala.

Osnovne organizacijske vrijednosti i načela Vodovoda Imotske krajine d.o.o.

Društvo nastoji održat i izgradit još više standarde u obavljanju poslova iz područja  djelatnosti koristeći znanje, iskustvo, stručnost. Prateći zakone RH nastoji odgovorno i profesionalno pružati usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Savjesno i odgovorno ispunjavati sve obveze prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva. Prateći razvoj  novih tehnologija u obavljanju djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje potiče  školovanje i usavršavanje svih djelatnika.

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećom stranom

Profesionalno i nepristrano postupanje primjenjujući stručno znanje na način da se trećoj strani omogući i pomogne u ostvarivanju svih prava iz domene društva, pazeći na načela zakonitosti i jednakosti (bez diskriminacije na osnovi dobi, spola, političke ili vjerske sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog stanja, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove).

Izvori financiranja

  • naplata vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje),
  • naplata usluga izvođenja vodoopskrbnih priključaka na komunalne vodne građevine,
  • naplata usluga crpljenja septičkih jama,
  • naknade za izgradnju komunalnih vodnih građevina,
  • sredstva EU fondova ili Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih građevina te
  • sredstva iz županijskog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave.