Menu Close

KVALITETA VODE

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Kvaliteta vode

KVALITETA VODE

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja se u internom laboratoriju te u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Split prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja  kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Također se kontrolira kvaliteta sirove vode na izvoru Opačac, proces kondicioniranja odnosno kloriranja (dezinfekcija), kvaliteta vode nakon kloriranja i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obuhvaća vodu nakon dezinfekcije, vodu u vodospremama, vodu u razvodnoj mreži i na mjestima potrošnje (vodomjerima potrošača). Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti rada postrojenja.

Paralelno s internim laboratorijem parametre sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prati i Nastavni zavod za javno zdravstvo Split jednom mjesečno/tri uzorka na unaprijed određenim lokacijama na distribucijskoj mreži prema Monitoringu Splitsko-dalmatinske županije.

Monitoring izvorišta sirove vode po Ugovoru radi ovlašteni laboratorij Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Splita jedan put godišnje.

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju provodi i sanitarna inspekcija povremenim uzorkovanjem te redovitom kontrolom internih dokumenata.

Svi pokazatelji kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određeni su prema “Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017 i 39/2020).

Analiza vode za piće obuhvaća sljedeća ispitivanja:

  • SENZORSKE, FIZIKALNO-KEMIJSKE I KEMIJSKE PARAMETRE VODE: temperatura, boja, miris, okus, mutnoća, pH, elektrovodljivost, slobodni rezidualni klor, oksidativnost, alkalitet, kloridi, tvrdoća, nitrati, nitriti, amonij, sulfati.
  • MIKROBIOLOŠKE PARAMETRE VODE: aerobne bakterije pri 37°C, aerobne bakterije pri 22°C, Ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa.
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU .xlsx
  • ISPITNI IZVJEŠTAJ VODOCRPILIŠTE OPAČAC-SIROVA VODA .pdf
  • IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE .pdf
  • IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE 2 .pdf
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU .xlsx

U 2014. godini u internom laboratoriju Društva analizirano je 3723 uzorka vode. Prema dobivenim rezultatima može se reći da je voda s izvora Opačac po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i pitkosti te ne nalaže nikakvu preradu osim dezinfekcije koja se obavlja plinovitim klorom na samom izvoru (CS Opačac) a dokloriranje se obavlja na CS/VS Poljica i CS/VS Lovreć (Natrijev hipoklorit, NaOCl).

  • REZULTATI ANALIZE ZA 2014. GODINU (NZJZ) .pdf