Menu Close

Javni natječaj za izbor direktora – člana Uprave, ponovljeni

Temeljem članka 38. i 39. Društvenog ugovora Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski i odluke Skupštine o poništenju javnog natječaja, Nadzorni odbor raspisuje

J A V N I      N A T J E Č A J
za izbor direktora – člana Uprave

Osim općih uvjeta za sklapanje ugovora o radu kandidati trebaju imati

 • visoku stručnu spremu (VSS) i tri godine radnog iskustva ili
 • višu stručnu spremu (VŠS) i pet godina radnog iskustva,
 • radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

Uz navedene uvjete prednosti su:

 • aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeće:

 1. životopis,
 2. preslika domovnice ili osobne iskaznica,
 3. dokaz o stručnoj spremi: izvorna diploma ili ovjerena preslika,
 4. dokaz o radnom iskustvu,
 5. uvjerenje da nema zapreka za imenovanje iz članka 239. ZTD-a,
 6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

Direktor društva prima se na mandat od 5 godina od strane Skupštine društva, uz probni rad od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama. Inače, oglas će se objaviti i na Internet stranicama društva Vodovod Imotske krajine d.o.o.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama društva ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni pisanim putem u roku 15 (petnaest) dana od dana završetka natječaja.

Prijave se dostavljaju na adresu: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski, Blajburška 133, 21260 Imotski, s naznakom „Natječaj za izbor direktora“, NE OTVARAJ!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.

 • Javni natječaj za izbor direktora – člana Uprave, ponovljeni .pdf