Objava: Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 4.6.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.  za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 4.6.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izbor niku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Zaključak, poziv vlasnicima nekretnina Podsustav Proložac - sekundarna mreža za nepotpuno izvlaštenje u svrhu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski, preuzmite ovdje.

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
IMOTSKI, Blajburška 133

Broj: 49/19
lmotski, 06.02.2019. godine

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora donosim,

 

O D L U K U

o prodaji službenog vozila

putem oglasa

 

 1. Predmet ovog oglasa je prodaja službenog vozila - osobnog automobila u vlasnistvu Vodovoda lmotske krajine d.o.o. lmotski i to: tip vozila: AUDI A4, 1.8., boje: srebrena s efektom, broja šasije: W AUZZZ8DZXA246508, oblik karaserije: zatvoreni, godina proizvodnje: 1999, snaga motora 92kW, vrsta goriva: benzin, neregistriran, odjavljen.
 2. Početna cijena vozila utvrđuje se u iznosu od 700,00 kn /slovima: sedamsto kuna/. Sve troškove za eventualni prijenos vlasništva, poreze i pristojbe snoci kupac.
 3. Automobil iz točke 1. kupuje se po načelu viđeno - kupljeno, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.
 4. Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.
 5. Ponuda se podnosi na posebnom obrascu (prilog i.. ,ponudbeni list) koja je sastavni dio ovog oglasa i koja sadrži slijedeće podatke:
  a) Ponuditelj - fizička osoba: lme i prezime, adresa prebivališta, broj za kontakt ponuditelja,
  b) Ponuditelj - pravna osoba: Naziv i sjedište, OlB,
  c) lznos kupoprodajne cijene koja se nudi (ne može biti manja od početne cijene),
  d) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 6. Sudionici oglasa dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kn na žiro račun vodovoda lmotske krajine d.o.o.,
 7. Prednost pri kupnji auta imaju natjecatelji koji ponude veći iznos cijene u odnosu na početnu cijenu,
 8. Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.02.2019. godine do 12:00 sati, kada će biti javno otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda održat će se u prostorijama ovog Društva na adresi Blajburška 133, Imotski,
 9. Ovaj oglas će biti objavljen na internetskim starnicama vodovoda lmotske krajine d.o.o. lmotski,
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava sve uvjete oglasa i sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene,
 11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana sklopiti kupoprodajni ugovor te u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene,
 12. Kupac koji raskine kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine,
 13. Ponude za oglas se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ,,PONUDA ZA KUPNJU AUTA - ne otvaraj" na adresu Vodovod lmotske krajine d.o.o., Blajburska 133, lmotski.
 14. Auto se može pogledati svaki dan u vremenu kad god želite.

Direktor:
/Luka Ćorić, dipl.ing./